Dofinansowanie szkoleń w Centrum Edukacji BRAN ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 r.

Urzędy Pracy w pierwszym kwartale 2020 r. ogłoszą terminy składania wniosków o dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Terminy są krótkie, a ilość środków ograniczona, dlatego już teraz warto przygotować dane do wypełnienia wniosku.

Kto może otrzymać dofinansowanie

O środki z KFS mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy chcą podnieść kompetencje swoje i/lub pracowników.
W rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001) pracodawcą jest każda osoba, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika – może to być zarówno osoba fizyczna i osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej
(np. stowarzyszenie, fundacja). Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie pracownika na pełen lub część etatu; nie ma jednak znaczenia, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony.
Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Wysokość dofinansowania

  • W przypadku mikro przedsiębiorców ze środków KFS może zostać sfinansowanych 100% kosztów kształcenia ustawicznego.
  • W przypadku pozostałych firm finansowanie może pokryć 80% kosztów szkolenia.
  • Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia, ale limit każdorazowo ustala urząd pracy.

Priorytety wydawania środków z KFS w 2020 r.

  • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych, (https://barometrzawodow.pl).
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
  • Wsparcie kształcenie ustawicznego osób po 45 roku życia.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
  • Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/ planach rozwoju.

Priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS

  • Firmy stosujące nowe technologie i narzędzia pracy.
  • Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
  • Pracownicy Centrów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Klubów Integracji Społecznej.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Adresy urzędów pracy: http://www.psz.praca.gov.pl

Informacje do wniosku o dofinansowanie

Nazwa instytucji szkoleniowej: Centrum Edukacji BRAN
Adres instytucji szkoleniowej: Lewków, ul.Ostrowska 6, 63-410 Ostrów Wielkopolski
Nr telefonu: 61 6250789
Adres e-mail: biuro@centrumedukacji.info
NIP: 622-165-54-70
REGON: 365725737
Rodzaj prowadzonej działalności wg PKD: 85.59.B
Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonych przez Powiat Ostrowski – Placówka wpisana do ewidencji pod numerem 82.

Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu

Zaświadczenie wydawane jest na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1632)